Dit blog is ook te beluisteren op soundcloud

In het hoofdredactioneel geeft collega Hans van Santen aan onthutst te zijn over de gang van zaken rond de jeugd-ggz. Dat ben ik niet. Eerder wel. Bij de behandeling van de Jeugdwet, toen ik merkte dat er zo weinig geluisterd werd naar deskundigen. Ik snap best dat je niet overal verstand van kunt hebben. Maar dat je desondanks zo overtuigd kunt zijn van je eigen gelijk, dat je alle deskundigheid negeert…ja, dat vond ik onthutsend.

Maar nu ben ik boos.

Als u destijds erbij geweest was toen staatssecretaris Van Rijn in de Eerste Kamer bezwoer dat een gemeente geen nee zou mogen verkopen bij een vraag naar jeugdhulp, ook niet als het geld op is…

Als u had gezien hoe alle instellingen en organisaties rond de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen in alle toonaarden de overheveling (transitie) naar de gemeentes afraadden…

Als die overheveling toch werd uitgevoerd in één klap, zonder één pilot, zonder dat één ander land zijn gezondheidszorg als een gemeentelijke dienst ingericht heeft…

Als u samen met 96.000 anderen een petitie had ondertekend om af te zien van deze Jeugdwet in deze vorm…

Als u wist dat onder die 96.000 mensen tienduizenden ouders, psychologen, leerkrachten, psychiaters en meer dan duizend hoogleraren zaten…

Als u had gezien dat een ongevraagd negatief advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, een unicum, volledig werd genegeerd…

Als u samen met al die andere mensen te uit en te na gewaarschuwd had voor de problemen met toegankelijkheid, kwaliteit, privacy, verschillen tussen de gemeentes en bureaucratie…

Als u in tientallen stukken beschreven had dat de uitgangspunten van deze wet – demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren – blijk geven van een fundamenteel onbegrip over wat psychische aandoeningen inhouden…

En u zou dan nog geen twee jaar na de transitie in de krant moeten lezen: ‘Weigeren jeugdhulp. Mag dat?’ Omdat de gemeente Almere aangeeft geen geld meer te hebben…

En u zou lezen dat Van Rijn zegt dat het de verantwoordelijkheid van de gemeente is…

En u vreest dat ze niets leren van het verleden en straks de meldcode omzetten in een meldplicht, ook alweer tegen de mening van deskundigen in…

En er is niemand die zegt: ‘Sorry. We hebben er toch te licht over gedacht.’…

Dan was u ook boos.

Gepubliceerd op Medisch Contact op 27 oktober 2016.

Menno Oosterhoff

Psychiater, spreker en schrijver van het boek Vals Alarm.