Tot voor kort had ik nog nooit een Tweede Kamerlid in het echt gezien, maar door de petitie is dat veranderd. Ik zal u iets vertellen: Kamerleden zijn ook mensen. Ook zij willen graag dat de zorg voor jeugdigen goed geregeld wordt.

Uiteindelijk gaan zij beslissen of gemeenten verantwoordelijk worden voor bereikbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Er wonen in Nederland 3,5 miljoen jeugdigen onder de achttien jaar en een niet te verwaarlozen deel daarvan krijgt eens in zijn jeugdige leven hulp vanuit de jeugd-ggz.

Alternatieven

De laatste jaren is het aantal kinderen dat hulp krijgt behoorlijk toegenomen en we moeten uitzoeken of dat een teken is van goede zorg, of van te goede zorg. Maar dat kan prima – beter zelfs – zonder de jeugd-ggz over te hevelen naar de gemeente.
De economie blijft maar kwakkelen. Er moet ook op jeugd-ggz worden bezuinigd. Maar dat kan prima- beter zelfs – zonder deze over te hevelen naar de gemeente.
De kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg van kinderen binnen de jeugdzorg moet omhoog. Maar dat kan prima – beter zelfs – zonder de jeugd-ggz over te hevelen naar de gemeente.
Veranderingen zijn nodig. Maar dat kan prima – beter zelfs- door een jeugdakkoord te maken als specifieke uitwerking van het bestuurlijk akkoord dat tussen de GGZ en de overheid is gesloten.

Bezwaren

Alle bezwaren van het onzekere avontuur van de overheveling van de jeugdzorg zijn besproken. De stellingen zijn ingenomen. Veel beleidsmakers zijn voor, veel professionals en ouders zijn tegen. Maar er komt een moment dat de strijd is gestreden, alle argumenten over de tafel zijn gegaan, de open brieven zijn verstuurd, de verzoekschriften zijn aangeboden en er moet worden besloten. Dat doen we niet met zijn allen. Daarvoor hebben we de Tweede- en Eerste Kamerleden, die ons, het volk, vertegenwoordigen.

Verbetering?

Kamerleden moeten uiteindelijk hun antwoord geven op die ene vraag: Worden kinderen en hun ouders en onze samenleving beter van de transitie? Want daar gaat het om tenslotte. Als het moment van stemming daar is dan hebben ze alleen nog te maken met hun eigen vragen.

Vragen

Vragen die kunnen spelen zijn: is mijn eigen (klein)kind of het kind van familie of vrienden bij problemen beter af na 2015 dan nu? Wil ik voor mijn angstige neefje eerst een keukentafelgesprek? Of wil ik dat hij meteen naar een psycholoog kan die deskundig een oordeel kan geven of het vanzelf over gaat, of dat een angstbehandeling nodig is? Wil ik dat mensen straks afhankelijk worden van het gemeentebeleid? Kan ik de consequenties van de decentralisatie van gezondheidszorg verdedigen? En kan ik verdedigen dat er ongelijkheid per gemeente gaat ontstaan? Vind ik echt dat ouders voldoende beschermd worden tegen de mogelijkheid van een falende gemeente omdat ze zich bij de gemeenteraadsverkiezing kunnen laten horen?

Vragen

Wat doe ik met het advies van werkelijk alle organisaties, van duizenden professionals en van onder meer alle kernhoogleraren psychiatrie en zeventig andere hoogleraren, om jeugd-ggz als verzekerd recht in de zorgverzekering te laten en niet over te hevelen naar de gemeente? Heb ik het alternatief van meedoen aan het bestuurlijk akkoord voldoende overwogen? Is verwijzing door de huisarts echt goed geregeld? Raakt het hele stelsel van de jeugd-ggz met een academische toplaag niet totaal versnipperd?

En nog eens vragen

Durf ik een goed functionerende jeugd-ggz te onderwerpen aan een mega-operatie, die geen enkel land ter wereld zo heeft uitgevoerd en waarvan niemand de gevolgen kan overzien? Kan ik verdedigen dat zo’n enorme verandering niet eerst in een experimentele opzet is beproefd? Ben ik, in tegenstelling tot die tienduizenden andere ouders die zich zorgen maken, wel gerust op de hele transitie? Zou ik zelf wel (eerst) een gesprek willen met iemand van de gemeente en de schooljuf, de buren en mijn schoonouders? Wil ik wel alles vertellen aan een regisseur van de gemeente, terwijl ik niet weet of die gegevens onder de geheimhoudingsplicht vallen?

Democratie

Als Kamerleden zich deze vragen stellen en ze menen oprecht dat ouders en hun kinderen beter af zijn met een overheveling van de jeugd-ggz naar de gemeente …tja, dan moeten ze voor de wet stemmen. Democratie is een hoog goed. Kamerleden zijn net als wij mensen. En vergissen is menselijk. Wij kunnen ons vergissen. Zij ook. Maar als er hier een vergissing gemaakt wordt dan heeft dat grote gevolgen.
Verzekerd recht
Wat hoop ik van harte met tienduizenden anderen, dat het hart en het verstand van de Kamerleden naar dezelfde conclusie voert als alle hieronder genoemde organisaties en instellingen. Laat de jeugd-ggz een verzekerd recht blijven.

Naschrift

De petitie Zorg over de jeugd-ggz is nu door 49.000 mensen getekend en wordt waarschijnlijk woensdag 9 oktober aangeboden. Dan wordt ook de jeugdwet behandeld in de Tweede Kamer. Ook na de aanbieding loopt de petitie door, tot de behandeling in de Eerste Kamer, tenzij de wet al wordt weggestemd is de tweede kamer. Tekenen blijft dus belangrijk www.petitiejeugdggz.nl.


Organisaties

De volgende organisaties en instellingen hebben aangegeven dat zij het beter vinden als de jeugd-ggz in de zorgverzekeringswet blijft.

Ouder- en patiëntenorganisaties

 • Landelijk Platform GGZ
 • Nederlandse Vereniging voor Autisme
 • Balans
 • Ouders Online
 • Het Platform Verontruste Ouders
 • De Vereniging Personen uit het Autisme Spectrum
 • Stichting Suzan
 • Stichting Papageno
 • Stichting Gilles de la Tourette
 • De Stichting ADHD Netwerk
 • Stichting Pitt-Hopkins syndroom
 • FAS Stichting Nederland
 • Transitie jeugdzorg ouders
 • Manisch Depressieven en Betrokkenen

Beroepsorganisaties

 • Zorgverzekeraars Nederland
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde
 • Orde Medisch Specialisten
 • Landelijke Huisartsen Vereniging
 • Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Nederlandse Vereniging Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Nederlandse vereniging Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
 • Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland
 • Nederlandse Vereniging voor Kinderartsen
 • Landelijke Vereniging voor Eerstelijnspsychologen
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen
 • Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten
 • Nu’91
 • Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie
 • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
 • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen
 • Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
 • Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (VVAK)
 • Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie
 • Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
 • Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
 • Nederlands Instituut van Psychologen
 • Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen

Instellingen voor (jeugd)-ggz

 • GGZ Nederland
 • Lentis
 • Accare
 • Curium-LUMC
 • Dr Leo Kannerhuis
 • Tjallingahiem
 • GGZ Drenthe
 • Karakter
 • De Jutters
 • GGZ Eindhoven
 • GGZ Centraal
 • Reinier van Arkel groep
 • Yulius
 • De Bascule
 • GGNet
 • Molendrift
 • Bosman GGZ B.V.
 • Arkin
 • Dimence
 • Zonnehuizen Kind en Jeugd
 • Triversum
 • Rivierduinen
 • Riagg Amersfoort & Omstreken
 • Parnassia Groep
 • GGZ Oost Brabant
 • Attent
 • De Vaktherapeuten
 • Psya-zorg
 • Autismehuis
 • Psykid
 • Inter-Psy
 • ABA Expertise Centrum
 • Fier Fryslân
 • Youz
 • BOTS Begeleiding
 • OCRN
 • Zorgboerderij Kinderen Op Stap
 • RIBW K/AM
 • Virenze
 • Kinderyoga Senzi
 • Logopediepraktijk Wicherlink
 • R95
 • ADHD Behandelcentrum Rotterdam
 • Yes We Can Clinics
 • Instelling voor Cognitieve- en Gedragstherapie
 • Gepubliceerd op Artsennet op 4 oktober 2013.
 • De petitie is gesloten op 19 februari 2014 met 96.209 handtekeningen.

Menno Oosterhoff

Psychiater, spreker en schrijver van het boek Vals Alarm.